Reklamace poškození zásilky 

Upozornění: Při převzetí zásilky doporučujeme se přesvědčit, zda není mechanicky poškozená. V případě zjištění mechanického poškození obalu zásilky sepište s řidičem zápis o škodě a nechte si ho řidičem potvrdit. Dále nás o této skutečnosti neprodleně informujte e- mailem na adrese obchod@vladeko.cz nebo telefonicky na 311 678 445. Svým podpisem, přepravci při převzetí zásilky, potvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou.

Případné skryté poškození a další vady obsahu zásilky je nutné u nás reklamovat neprodleně v den převzetí zásilky e-mailem nebo telefonicky. Poškození zásilky poštou je nutné uplatnit při převzetí přímo na poště (netýká se záručních vad, na které se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců).

Na základě sepsaného poškození zásilky u přepravce Vám bude poškozené zboží vyměněno za bezvadné. Nekompletnost zásilky jako je chybějící zboží, díly zboží, návod k použití, faktura, záruční list, je-li k výrobku vydán, záměna zboží, je třeba reklamovat neprodleně, nejlépe písemnou formou v den převzetí zásilky na naší e-mailové adrese. Pokud se tak nestane je považováno za to, že zásilka dorazila bez jakýchkoliv vad.

 

Reklamace

Pokud si nevíte rady a zboží má vadu, s důvěrou se na nás obraťte a my Vám poradíme, jak u konkrétního zboží postupovat. Nezříkáme se tím odpovědnosti za vady zboží, ale snažíme se ušetřit čas potřebný k vyřízení reklamace, a tím také dobu, po kterou nemůžete své zboží užívat. Pokud reklamované zboží zašlete k nám (adresa viz kontakty),

Reklamační řád

(pro náš internetový obchod - řídí se Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon 136/2002 Sb.). V případě, že se u zboží projeví v záruční době vada, má kupující právo uplatnit reklamaci. Reklamaci může uplatnit buď přímo v prodejně, kde zboží zakoupil, nebo v kterémkoliv ze záručních servisů.

  • Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to k povaze věci neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
  • Jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, tj. při třetí reklamaci téže vady, nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
  • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Na mechanické poškození zboží nevhodnou manipulací se záruka nevztahuje.
  • Jde-li o jiné neodstarnitelné vady a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Pečlivě uschovejte reklamační protokoly vydané autorizovaným servisem. Díky nim lze uplatnit počet oprav v záruční lhůtě, což je směrodatné pro právo k odstoupení od kupní smlouvy. O vyřízení opakujících se vad nebo většího počtu vad rozhoduje vedoucí prodejny po ověření vady záručním servisem nebo vedoucí centrálního servisu.

Při reklamaci do 6-ti měsíců může být kupujícímu výrobek vyměněn pouze v případě, že záruční servis vyloučí, že k poškození výrobku došlo při jeho používání. V opačném případě bude vada odstraněna výměnou vadné součásti.

Kupující je povinen při reklamaci předložit s reklamovaným výrobkem záruční list, doklad o koupi a uvést důvod reklamace a vadu popsat. Reklamované zboží musí být předáno čisté, prodávající je oprávněn odmítnout zboží špinavé nebo zboží, které odporuje obecným hygienickým zvyklostem. O dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení se prodlužuje poskytovaná záruční lhůta výrobku.

Veškeré výrobky jsou určeny výhradně pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou.